Axis AB: Delårsrapport januari-september 2017

Lund, 2017-okt-20
This content is available in the following languages: English, Swedish

Tredje kvartalet


  • Nettoomsättningen ökade under tredje kvartalet med 13 procent till 2 253 Mkr (1 997). I lokala valutor ökade nettoomsättningen med 13 procent.

  • Rörelseresultatet uppgick till 365 Mkr (312), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 16,2 procent (15,6).

  • Periodens resultat uppgick till 278 Mkr (233).

  • Resultatet per aktie uppgick till 4,01 kr (3,35).


Januari-september


  • Nettoomsättningen ökade under perioden med 20 procent till 6 399 Mkr (5 327). I lokala valutor ökade nettoomsättningen med 15 procent.

  •  Rörelseresultatet uppgick till 808 Mkr (632), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 12,6 procent (11,9).

  • Periodens resultat uppgick till 604 Mkr (470).

  • Resultatet per aktie uppgick till 8,70 kr (6,76).


VD-kommentar


Axis visar fortsatt stabil tillväxt. Med nära 2,3 miljarder kronor i försäljning passerade vi vår tidigare högstanivå för ett enskilt kvartal. Valutaeffekter hade endast marginell inverkan på omsättning och resultat. Det goda resultatet beror till stor del på säsongsmässigt lägre kostnader.

Försäljningen utvecklades stabilt i samtliga regioner med undantag för Sydamerika, där det ekonomiska läget är ansträngt, samt Mellanöstern där det råder återhållsamhet i investeringar. Fortsatt överhettning på den globala komponentmarknaden kan därtill ha haft viss effekt på leverans och försäljning.

Under kvartalet påmindes vi om vikten av våra satsningar på cyber security. I somras uppmärksammades hur skadlig kod gjorde det möjligt för intrång i ett stort antal nätverkskameror världen över. Axis och en rad andra företag på marknaden hade produkter som var utsatta för risk. Tack vare effektiva processer och bra verktyg kunde vi agera omgående med nödvändiga uppdateringar så att våra kunder inte skulle påverkas. Vårt arbete inom det här området pågår kontinuerligt. Det handlar om att utveckla säkra produkter, att utbilda våra kunder och att ha genomarbetade processer på plats när risksituationer ändå inträffar.

I övrigt råder fortsatt fokus på utveckling av nya produkter och lösningar. Flera nyheter kunde exempelvis presenteras på säkerhetsmässan ASIS i Dallas i september. Och sist men inte minst kan vi glädjas åt fina resultat i Axis kundundersökning som genomfördes tidigare i år.

Ray Mauritsson, verkställande direktör

Rapporten finns här.

Denna information är sådan information som Axis AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2017 kl. 08.00 CET.

För ytterligare information, kontakta:

Björn Hallerborn, PR & Corporate Communications Manager, Axis Communications
Tel: +46 46 272 18 00
E-mail: pressoffice@axis.com.

Om Axis Communications


Axis erbjuder intelligenta säkerhetslösningar som möjliggör för en smartare och säkrare värld. Som marknadsledare inom nätverksvideo driver Axis branschutvecklingen genom att kontinuerligt lansera innovativa nätverksprodukter, baserade på öppna plattformar, som adderar ökat kundvärde och distribueras i ett globalt partnernätverk. Axis har långsiktiga relationer med partner och erbjuder dem kunskap och banbrytande nätverksprodukter på befintliga och nya marknader.

Axis har över 2 700 engagerade anställda i över 50 länder runt om i världen och arbetar med ett globalt nätverk av fler än 90 000 partner. Axis är ett svenskt företag som grundades 1984 och är noterat på NASDAQ Stockholm (AXIS). Mer information om Axis finns på www.axis.com.