Axis AB: Stämmokommuniké från årsstämma

Lund, 2016-apr-14
This content is available in the following languages: English, Swedish

Axis AB (publ) har den 13 april 2016 hållit årsstämma. I det följande redogörs för de viktigaste besluten och deras huvudsakliga innehåll.

Beslut avseende utdelning

På begäran av aktieägare representerande cirka 10,2 % av aktierna i bolaget beslutade årsstämman om minoritetsutdelning om 0,64 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastslogs den 20 april 2016.

Beslut avseende fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman beslutade att fastställa av styrelsen framlagd resultat- och balansräkning för Axis AB, samt koncernens resultat- och balansräkning.

Beslut avseende ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Ägare representerande en majoritet av aktierna i bolaget röstade för att bevilja styrelsens ledamöter och bolagets verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015. Aktieägare representerande cirka 10,2 % av aktierna i bolaget röstade dock emot ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och bolagets verkställande direktör.

Beslut avseende val av styrelse och revisor samt arvoden

Årsstämman beslutade i enlighet med bolaget största ägare Canon Inc:s förslag, nämligen

  • att omvälja Bert Nordberg, Biörn Riese, Håkan Kirstein, Martin Gren och Toshizo Tanaka till styrelseledamöter för tiden till slutet av nästa årsstämma,

  • att omvälja Biörn Riese till ordförande i styrelsen,

  • att arvode till styrelsen skall utgå med sammanlagt 2 000 000 kr, att fördelas med 800 000 kr till styrelsens ordförande samt 400 000 kr till var och en av övriga ledamöter, dock att arvode ej skall utgå till Toshizo Tanaka, samt

  • att välja Ernst & Young Aktiebolag till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.


Förslag avseende minoritetsrevisor och särskild granskare

Aktieägare representerande cirka 10,2 % av aktierna i bolaget föreslog att en minoritetsrevisor skulle utses av Bolagsverket, att delta i revisionen tillsammans med bolagets revisor för tiden till och med nästa årsstämma. Förslaget biträddes av ägare representerande mer än 10 % av aktierna i bolaget, vilket innebär att aktieägare kan ansöka hos Bolagsverket att minoritetsrevisor ska utses.

Aktieägare representerande cirka 10,2 % av aktierna i bolaget föreslog att en särskild granskare skulle utses av Bolagsverket, med följande granskningstema:

a. styrelsens förvaltning av bolaget avseende räkenskapsåret 2015 samt tiden fram till dagen för årsstämman (13 april 2016);

b. bolagets eller dess dotterbolags avtal, arrangemang, utfästelser, åtaganden, diskussioner och/eller beslut, åtgärder (eller underlåtenhet att fatta beslut eller vidta åtgärd) i förhållande till Canon eller något/någon till Canon närstående bolag eller person, i syfte att utröna huruvida styrelsen, enskild styrelseledamot, verkställande direktören och/eller annan ledande befattningshavare härvid har agerat i bolagets och samtliga aktieägares intressen samt i enlighet med ABL, svensk kod för bolagsstyrning och andra relevanta regelverk; och

c. styrelsens, enskilda styrelseledamöters, verkställande direktörens och övriga ledande befattningshavares beslut och övriga ageranden i förhållande till bolagets förvärv av Citilog i januari 2016 samt i övrigt, under räkenskapsåret 2015 samt tiden fram till dagen för årsstämman (13 april 2016), i förhållande till fusioner, företagsförvärv, finansieringar, kapitalisering och/eller omstruktureringar som bolaget och/eller koncernen (dvs. bolaget och dess dotterföretag) genomfört, planerat eller planerar, i syfte att utröna huruvida styrelsen, enskild styrelseledamot, verkställande direktören och/eller annan ledande befattningshavare härvid har agerat i) med vederbörligt beaktande av bolagets och koncernens (dvs. bolagets och dess dotterföretags) verksamhet och finansiella ställning och ii) i bolagets och samtliga aktieägares intressen samt i enlighet med ABL och andra relevanta regelverk.

Förslaget biträddes av ägare representerande mer än 10 % av aktierna i bolaget, vilket innebär att aktieägare kan ansöka hos Bolagsverket att särskild granskare ska utses.

Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning

Årsstämman fastställde, i enlighet med styrelsens förslag, riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning. Årsstämmans beslut innebär att de riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning som antogs vid årsstämman 2015 i allt väsentligt ska fortsätta att tillämpas. En skillnad mot de tidigare riktlinjerna är att möjligheten att införa så kallad ”stay-on board”-ersättning tagits bort, då sådan ersättning tidigare överenskommits och införts och det inte finns någon avsikt att införa någon ytterligare ”stay-on board”-ersättning.

För ytterligare information

Björn Hallerborn, PR & Corporate Communications Manager
Tel: +46 (0) 46 272 18 00, E-post: pressoffice@axis.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Axis skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 april 2016, kl. 08.30.

Om Axis Communications

Axis erbjuder intelligenta säkerhetslösningar som möjliggör för en smartare och säkrare värld. Som marknadsledare inom nätverksvideo driver Axis branschutvecklingen genom att kontinuerligt lansera innovativa nätverksprodukter, baserade på öppna plattformar, som adderar ökat kundvärde och distribueras i ett globalt partnernätverk. Axis har långsiktiga relationer med partner och erbjuder dem kunskap och banbrytande nätverksprodukter på befintliga och nya marknader.

Axis har över 2 100 engagerade anställda i över 50 länder runt om i världen och arbetar med ett globalt nätverk av fler än 80 000 partner. Axis är ett svenskt företag som grundades 1984 och är noterat på NASDAQ Stockholm (AXIS). Mer information om Axis finns på www.axis.com