AXIS AB: Kallelse till årsstämma

Lund, 2009-mar-12
This content is available in the following languages: Swedish

Axis AB (publ) håller årsstämma onsdagen den 22 april 2009 kl. 17.00 på Edison Park, Emdalavägen 14, LUND.

Rätt att deltaga
För att få deltaga på årsstämman måste aktieägare

dels vara registrerad i eget namn i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) torsdagen den 16 april 2009 och

dels till bolaget ha anmält sin avsikt att delta i årsstämman senast kl. 16.00 torsdagen den 16 april 2009.

Registrering i aktieboken
Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad den 16 april 2009. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Anmälan
Vid anmälan om deltagande i årsstämman bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antal företrädda aktier. I samband med anmälan skall anges det antal biträden (dock högst två) som aktieägaren önskar medföra vid årsstämman. Sker deltagandet med stöd av fullmakt skall denna, jämte – för det fall fullmaktsgivaren är juridisk person – vidimerat registreringsbevis eller annan handling utvisande firmatecknares behörighet, insändas till bolaget i god tid före årsstämman. Fullmakt får inte vara äldre än ett år. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på bolagets hemsida: www.axis.com

Anmälan skall ske skriftligen till Axis AB, att: Adrienne Jacobsen, adress Emdalavägen 14, 223 69 LUND, per telefon 046-272 18 00 till Axis AB:s huvudkontor eller via bolagets hemsida.

Eventuella frågor angående deltagande vid årsstämman besvaras av verkställande direktören Ray Mauritsson, Axis AB, eller av Adrienne Jacobsen.

Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas.
2. Val av ordförande på stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av
a) årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen,
b) revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts,
c) styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverat yttrande.
8. Anförande av VD.
9. Beslut
a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,
c) om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
11. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorn.
12. Val av styrelse och styrelseordförande.
13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning.
14. Beslut om styrelsens förslag till kriterier avseende utseende av ledamöter i valberedningen m.m.
15. Annat ärende som bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen skall behandla.
16. Stämman avslutas.

Antalet aktier och röster
Det totala antalet aktier respektive röster i Axis AB uppgår per den 20 mars 2009 till 69 373 700 stycken.

Förslag avseende val av ordförande på stämman (punkt 2)
Valberedningen, som består av Therese Karlsson, Martin Gren och Christer Brandberg, representerande mer än 43 % av det totala röstetalet i bolaget, föreslår att Lars-Erik Nilsson väljs till ordförande på stämman.

Förslag avseende utdelning (punkt 9b)
Styrelsen föreslår en utdelning för verksamhetsåret 2008 om 1,25 kr per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 27 april 2009. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning komma att utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 30 april 2009.

Förslag avseende val av styrelse samt arvoden (punkt 10-12)
Valberedningen har föreslagit

• att fem (5) ordinarie styrelseledamöter väljs utan några styrelsesuppleanter,
• att omval sker av styrelseledamöterna Lars-Erik Nilsson, Charlotta Falvin, Martin Gren, Olle Isberg och Göran Jansson,
• att omval sker av Lars-Erik Nilsson som ordförande i styrelsen,
• att arvode till styrelsen skall vara oförändrat jämfört med föregående år och således utgå med sammanlagt 1 050 000 kr att fördelas mellan i bolaget ej anställda ledamöter med 450 000 kr till styrelsens ordförande samt 200 000 kr till var och en av övriga ledamöter.

Det antecknas att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med auktoriserade revisorn Bertil Johanson som huvudansvarig, valdes till revisor vid 2007 års årsstämma, för en tid om fyra år.

Styrelsen föreslår att arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

Förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning (punkt 13)
Styrelsens förslag innebär att de riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning som antogs vid årsstämman 2008 i allt väsentligt skall fortsätta att tillämpas. Nämnda riktlinjer finns att tillgå på bolagets hemsida www.axis.com

Förslag till kriterier avseende utseende av ledamöter i valberedning m.m. (punkt 14)
Styrelsen föreslår att årsstämman fastställer nu gällande kriterier avseende utseende av ledamöter i valberedning m.m. att gälla även för 2009, d.v.s. att ledamöter i valberedningen skall utses enligt följande:

De tre största aktieägarna i bolaget per den 31 augusti året före årsstämman skall, per den 30 september året innan årsstämman eller senast sex månader före årsstämman, utse var sin representant att vara ledamot i valberedningen. Valberedningen skall inom sig utse en av ledamöterna till ordförande. För det fall någon av de tre största aktieägarna avstår från att utse en ledamot till valberedningen skall den fjärde största aktieägaren i stället utse en ledamot eller, om den fjärde största ägaren också avstår, aktieägarna därefter i fallande storleksordning tills tre ledamöter utsetts. För det fall en ledamot lämnar valberedningen innan valberedningens arbete är slutfört, skall den aktieägare som utsett ledamoten utse en ny ledamot. För det fall denne aktieägare avstår från att utse en ny ledamot skall den fjärde största ägaren i stället utse en ledamot eller, om den fjärde största aktieägaren också avstår, aktieägarna därefter i fallande storleksordning tills en ny ledamot utsetts.

Valberedningen skall arbeta fram och på årsstämman presentera förslag till beslut i följande frågor:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Fastställande av styrelsearvoden.
3. Val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen.
4. Eventuella förslag till förändringar i förfarandet för utseende av valberedning.

Inget arvode skall utgå till valberedningen. Bolaget skall dock svara för skäliga kostnader förenade med utförandet av valberedningens uppdrag.

Handlingar inför årsstämman
Årsredovisning och revisionsberättelse samt övriga handlingar som kommer att läggas fram på stämman enligt punkt 7 på den föreslagna dagordningen hålls tillgängliga hos bolaget på adress Emdalavägen 14 i Lund från och med den 8 april 2009 och skickas till de aktieägare som så begär.

______________________________

Lund i mars 2009
Styrelsen i Axis AB (publ)

Om Axis Communications
Axis är ett IT-företag som erbjuder nätverksvideolösningar för professionella installationer. Företaget är global marknadsledare inom nätverksvideo och en drivande kraft bakom övergången från analog till digital videoövervakning. Axis produkter och lösningar är inriktade på säkerhetsövervakning och fjärrövervakning, som är baserade på innovativa och öppna tekniska plattformar.

Axis är ett Sverigebaserat företag som agerar globalt via egna kontor i ett tjugotal länder och genom partnersamarbete i mer än 70 länder. Axis grundades 1984 och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm under symbolen AXIS. Mer information om Axis finns på www.axis.com.