Axis: Bokslutskommuniké januari - december 2015

Lund, 2016-jan-26
This content is available in the following languages: English, Swedish

Fjärde kvartalet

  • Nettoomsättningen ökade under fjärde kvartalet med 17 procent till 1 758 Mkr (1 504) I lokala valutor ökade nettoomsättningen med 7 procent

  • Rörelseresultatet uppgick till 231 Mkr (199), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 13,1 procent (13,2)

  • Resultatet efter skatt uppgick till 176 Mkr (156)

  • Resultatet per aktie uppgick till 2,54 kr (2,24)

  • Styrelsen föreslår att ingen utdelning skall utgå avseende räkenskapsåret 2015 (0,31 kr).


Januari - december

  • Nettoomsättningen ökade under perioden med 22 procent till 6 635 Mkr (5 450). I lokala valutor ökade nettoomsättningen med 5 procent

  • Rörelseresultatet uppgick till 881 Mkr (715), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 13,3 procent (13,1)

  • Resultatet efter skatt uppgick till 652 Mkr (539)

  • Resultatet per aktie uppgick till 9,39 kr (7,76)


VD-kommentar

”För helåret ökade försäljningen med 22 procent. 2015 har varit ett utmanande år på flera viktiga regionala marknader. Ekonomisk och politisk oro i framför allt större tillväxtländer i Asien, Sydamerika och Östeuropa har haft en negativ påverkan på försäljningen. Samtidigt återhämtade sig ett flertal länder i södra Asien och Mellanöstern visade en fortsatt god utveckling. Valutaeffekter mot framförallt USD har haft en positiv påverkan på omsättningen under hela året. För kvartalet ökade försäljningen med 17 procent.

Axis har haft en bibehållet hög innovationstakt. Under året stärktes erbjudandet med både nya innovativa nätverkskameror, och med fortsatta satsningar för att ta ett allt större ansvar för den totala säkerhetslösningen. Genom att ta ett större ansvar för det kompletta systemet stärker vi ytterligare vår position gentemot partner och slutkunder.

Under året förvärvade Canon cirka 85 % av aktierna i Axis. En stark och långsiktig huvudägare ger oss möjligheterna att ytterligare stärka Axis konkurrenskraft genom ökad tillgång till ledande kunskap och teknologi. Processen har under året utvecklats i den riktning vi initialt kommunicerade. Axis fortsätter att verka som ett självständigt bolag med bibehållet fokus på att stärka den egna verksamheten och arbeta med sikte på tydligt satta mål.

Vi ser ingen anledning att förändra vår syn på den underliggande efterfrågan när vi nu går in i 2016. Axis kommer fortsätta driva utvecklingen och skapa nya möjligheter genom partnerskap och expansion. För att lyckas med detta fortsätter vi att investera i innovation och engagerade medarbetare, öka närvaron på tillväxtmarknader samt effektivisera organisationen i takt med att vi växer.”

Ray Mauritsson, verkställande direktör

Rapport samt presentation finns tillgänglig på: http://www.axis.com/about-axis/investor-relations/financial-reports

För ytterligare information vänligen kontakta:


Johan Lundin, Manager, Investor Relations.
Tel: 046-272 18 00, E-post: IR@axis.com

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Axis skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 januari 2016, kl. 08.00

Om Axis Communications

Axis erbjuder intelligenta säkerhetslösningar som möjliggör för en smartare och säkrare värld. Som marknadsledare inom nätverksvideo driver Axis branschutvecklingen genom att kontinuerligt lansera innovativa nätverksprodukter, baserade på öppna plattformar, som adderar ökat kundvärde och distribueras i ett globalt partnernätverk. Axis har långsiktiga relationer med partner och erbjuder dem kunskap och banbrytande nätverksprodukter på befintliga och nya marknader.

Axis har över 2 000 engagerade anställda i över 40 länder runt om i världen och arbetar med ett nätverk av fler än 75 000 partner i 179 länder. Axis är ett svenskt företag som grundades 1984 och är noterat på NASDAQ Stockholm (AXIS).
Mer information om Axis finns på www.axis.com.