Axis AB: Styrelsen för Axis har erhållit ett förslag till beslut om vinstutdelning

Lund, 2015-maj-25
This content is available in the following languages: English, Swedish

Årsstämma i Axis hålls måndagen den 15 juni 2015.

I kallelsen till årsstämman anges följande:

”Mot bakgrund av de nya ägarförhållandena efter fullföljandet av det offentliga uppköpserbjudandet från Canon Inc. har styrelsen beslutat att frånfalla sitt tidigare förslag. Styrelsen föreslår i stället att ingen utdelning beslutas för verksamhetsåret 2014 och att bolagets resultat balanseras i ny räkning.”
Styrelsen har nu erhållit följande förslag till årsstämman.


FÖRSLAG TILL BESLUT OM VINSTUTDELNING I AXIS AKTIEBOLAG (PUBL)

Elliott International, L.P. och Liverpool Limited Partnership (tillsammans “Elliott”), aktieägare i Axis Aktiebolag (publ) (”Axis”) med respektive 2 411 506 och 4 681 158 aktier, föreslår härmed att de till årsstämman i Axis 2015 förfogande stående vinstmedlen disponeras så:

att till aktieägarna utdelas 6,00 kronor per aktie - 416 767 500 kronor
att i ny räkning balanseras - 5 937 306 kronor
Totalt - 422 704 806 kronor

Den föreslagna utdelningen motsvarar den föreslagna utdelningen av styrelsen i Axis presenterad i den finansiella rapporten för perioden som slutar den 31 december 2014 och som upprepas i rapporten för perioden som slutar den 31 mars 2015. Styrelsen ansåg att den tidigare föreslagna utdelningen var lämplig sett till att styrelsen uttalade att den ”förutser en fortsatt positiv utveckling [för Axis] under räkenskapsåret 2015”. Dessutom uttalade styrelsen att det var styrelsens uppfattning ”att den föreslagna utdelningen inte hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra nödvändiga investeringar”. Elliot har ingen anledning att tro att dessa förutsättningar skulle ha ändrats per dagen för detta förslag.

Som avstämningsdag för utdelningen föreslås onsdagen den 17 juni 2015.


Styrelsens ovan angivna förslag kvarstår oförändrat.

Canon Inc., med cirka 85 procent av rösterna i Axis, har meddelat att Canon kommer att rösta nej till Elliots förslag.

Det åligger dock styrelsen att med anledning av förslaget från Elliot avge ett motiverat yttrande:

”Styrelsen förutser en fortsatt positiv utveckling under räkenskapsåret 2015. Styrelsens uppfattning är att den av Elliot föreslagna utdelningen inte hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra nödvändiga investeringar.”För frågor och ytterligare information vänligen kontakta:

IR-kontakt
Johan Lundin
Investor Relations Manager
Tel: + 46 46 272 2700
E-post: ir@axis.com


Informationen häri är sådan som Axis är skyldig att offentliggöra enligt svensk lag om värdepappersmarknad och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 maj 2015 kl. 08.00.

Om Axis Communications
Axis erbjuder intelligenta säkerhetslösningar som möjliggör för en smartare och säkrare värld. Som marknadsledare inom nätverksvideo driver Axis branschutvecklingen genom att kontinuerligt lansera innovativa nätverksprodukter, baserade på öppna plattformar, som adderar ökat kundvärde och distribueras i ett globalt partnernätverk. Axis har långsiktiga relationer med partner och erbjuder dem kunskap och banbrytande nätverksprodukter på befintliga och nya marknader.

Axis har över 1 900 engagerade anställda i över 40 länder runt om i världen och arbetar med ett nätverk av fler än 75 000 partner i 179 länder. Axis är ett svenskt företag som grundades 1984 och är noterat på Nasdaq Stockholm (AXIS). Mer information om Axis finns på www.axis.com.

Axis Communications AB, Address: Emdalavägen 14, 223 69 LUND, Sweden, Phone +46 46 272 18 00 Fax +46 46 13 61 30 www.axis.com