AXIS AB: Kallelse till årsstämma

Lund, 2012-mar-12
This content is available in the following languages: English, Swedish

Aktieägarna i Axis AB (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 18 april 2012 klockan 17.00 i bolagets lokaler på Edison Park, Emdalavägen 14, Lund. Inregistrering till stämman börjar kl. 16.00.

Av kallelsen till årsstämman framgår att styrelsen föreslår en utdelning om 5,50 kr per aktie och att avstämningsdag för utdelning skall vara den 23 april 2012. Vidare framgår att valberedningen föreslår omval av samtliga styrelseledamöter samt oförändrade arvoden.

Kallelsen återfinns på Axis hemsida, axis.se, samt biläggs detta pressmeddelande. Att kallelse skett kommer att annonseras i Dagens Industri den 13 mars och kallelsen i sin helhet kommer att återfinnas i Post- och Inrikes Tidningar den 13 mars.Kallelse till årsstämma


AXIS AKTIEBOLAG (publ)

Axis AB (publ) håller årsstämma onsdagen den 18 april 2012 kl. 17.00 på Edison Park, Emdalavägen 14, Lund.

Rätt att delta

Rätt att delta på årsstämman har den som
• dels är upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 12 april 2012,
• dels till bolaget har anmält sin avsikt att delta senast torsdagen den 12 april 2012.

Registrering i aktieboken

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i aktieboken torsdagen den 12 april 2012. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Anmälan

Vid anmälan om deltagande i årsstämman bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antal företrädda aktier. I samband med anmälan skall anges det antal biträden (dock högst två) som aktieägaren önskar medföra vid årsstämman. Sker deltagandet med stöd av fullmakt skall denna, jämte – för det fall fullmaktsgivaren är juridisk person – vidimerat registreringsbevis eller annan handling utvisande firmatecknares behörighet, insändas till bolaget i god tid före årsstämman. Fullmakt måste uppvisas i original. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på bolagets hemsida www.axis.com

Anmälan skall ske skriftligen till Axis AB (publ), att: Adrienne Jacobsen, adress Emdalavägen 14, 223 69 Lund, per telefon 046-272 18 00 till Axis AB:s huvudkontor eller via bolagets hemsida.

Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas.
2. Val av ordförande på stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Anförande av VD.
9. Beslut
a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,
c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
11. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorn.
12. Val av styrelse och styrelseordförande.
13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning.
14. Beslut om styrelsens förslag till kriterier avseende utseende av ledamöter i valberedningen m.m.
15. Stämman avslutas.

Antalet aktier och röster

I bolaget finns 69.461.250 aktier och röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag avseende val av ordförande på stämman (punkt 2)

Valberedningen, som består av Christer Brandberg, Therese Karlsson och Martin Gren, representerande mer än 39 % av det totala röstetalet i bolaget, föreslår att Lars-Erik Nilsson väljs till ordförande på stämman.

Förslag avseende utdelning (punkt 9b)

Styrelsen föreslår en utdelning för verksamhetsåret 2011 om 5,50 kr per aktie, varav 2,25 kr utgör ordinarie utdelning och 3,25 kr extrautdelning. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 23 april 2012. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning komma att utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 26 april 2012. Sista dag för handel med bolagets aktier inkluderande rätt till utdelning är den 18 april 2012.

Förslag avseende val av styrelse samt arvoden (punkt 10-12)

Valberedningen föreslår:
  • att sex ordinarie styrelseledamöter väljs utan några styrelsesuppleanter,
  • att omval sker av styrelseledamöterna Lars-Erik Nilsson, Charlotta Falvin, Martin Gren, Olle Isberg, Göran Jansson och Roland Vejdemo,
  • att omval sker av Lars-Erik Nilsson som ordförande i styrelsen,
  • att arvode till styrelsen utgår med sammanlagt 1 250 000 kr, att fördelas mellan i bolaget ej anställda ledamöter med 450 000 kr till styrelsens ordförande samt 200 000 kr till var och en av övriga ledamöter. Det föreslagna arvodet är oförändrat mot föregående år.

Det antecknas att PricewaterhouseCoopers AB, med auktoriserade revisorn Ola Bjärehäll som huvudansvarig, valdes till revisor vid 2011 års årsstämma, för en tid om fyra år.

Styrelsen föreslår att arvode till revisorn även fortsättningsvis skall utgå enligt godkänd räkning.

Förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning (punkt 13)

Styrelsens förslag innebär att de riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning som antogs vid årsstämman 2011 i allt väsentligt skall fortsätta att tillämpas.

Förslag till kriterier avseende utseende av ledamöter i valberedning m.m. (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman fastställer nu gällande kriterier avseende utseende av ledamöter i valberedning m.m. att gälla även för 2012, d.v.s. att ledamöter i valberedningen skall utses enligt följande:

De tre största aktieägarna i bolaget per den 31 augusti året före årsstämman skall, per den 30 september året före årsstämman eller senast sex månader före årsstämman, utse var sin representant att vara ledamot i valberedningen. Valberedningen skall inom sig utse en av ledamöterna till ordförande. För det fall någon av de tre största aktieägarna avstår från att utse en ledamot till valberedningen skall den fjärde största aktieägaren i stället utse en ledamot eller, om den fjärde största ägaren också avstår, aktieägarna därefter i fallande storleksordning tills tre ledamöter utsetts. För det fall en ledamot lämnar valberedningen innan valberedningens arbete är slutfört, skall den aktieägare som utsett ledamoten utse en ny ledamot. För det fall denne aktieägare avs! tår från att utse en ny ledamot skall den fjärde största ägaren i stället utse en ledamot eller, om den fjärde största aktieägaren också avstår, aktieägarna därefter i fallande storleksordning tills en ny ledamot utsetts.

Valberedningen skall fullgöra vad som åligger valberedningen enligt bolagsstyrningskoden.

Inget arvode skall utgå till valberedningen. Bolaget skall dock svara för skäliga kostnader förenade med utförandet av valberedningens uppdrag.

Handlingar inför årsstämman m.m.

Årsredovisning och övrigt beslutsunderlag hålls tillgängligt hos bolaget på adress Emdalavägen 14 i Lund och på bolagets hemsida, www.axis.com, senast tre veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som så begär.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

______________________________

Lund i mars 2012
Styrelsen i Axis AB (publ)


För ytterligare information vänligen kontakta:
Margareta Lantz, Manager, Investor Relations & Corporate Communications, Axis Communications
Tel: +46 (0) 46 272 18 00, E-post: margareta.lantz@axis.com

Om Axis Communications
Axis är ett IT-företag som erbjuder nätverksvideolösningar för professionella installationer. Företaget är global marknadsledare inom nätverksvideo och en drivande kraft bakom övergången från analog till digital videoövervakning. Axis produkter och lösningar är inriktade på säkerhetsövervakning och fjärrövervakning, som är baserade på innovativa och öppna tekniska plattformar.
Axis är ett Sverigebaserat företag som agerar globalt via egna kontor i ett tjogotal länder och genom partnersamarbete i mer än 70 länder. Axis grundades 1984 och är noterat på OMX Nordic Exchange under symbolen AXIS. Mer information om Axis finns på www.axis.com