Axis Aktiebolag (publ) Kallelse till Bolagsstämma

Lund, 2005-mar-17
This content is available in the following languages: English, Swedish

Aktieägarna i Axis AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 19 april 2005 klockan 17.00 på Edison Park, Emdalavägen 14, LUND.

Se också Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission.

Rätt att deltaga
För att få deltaga på bolagsstämman måste aktieägare dels vara registrerad i eget namn i den utskrift av aktieboken som görs av VPC AB fredagen den 8 april 2005 och dels ha anmält sig till bolaget senast onsdagen den 13 april 2005.

Registrering i aktieboken
De aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillse att den bank eller fondhandlare som förvaltar aktierna ombesörjer tillfällig ägarregistrering, så kallad rösträttsregistrering, ett par bankdagar före den 8 april 2005.

Anmälan
Aktieägare som önskar deltaga på bolagsstämman skall anmäla sig senast onsdagen den 13 april 2005 klockan 16.00. Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer. Sker deltagandet med stöd av fullmakt skall denna, jämte - för det fall fullmaktsgivaren är juridisk person - vidimerat registreringsbevis eller annan handling utvisande firmatecknares behörighet, insändas före bolagsstämman. I samband med anmälan skall anges det antal biträden som aktieägaren önskar medföra vid bolagsstämman.

Anmälan skall ske skriftligen till Axis AB, att: Åsa Haapasaari, adress Emdalavägen 14, 223 69 LUND, per telefon 046-272 18 00 till Axis AB:s huvudkontor, eller per e-post på adressen bolagsstamma@axis.com.

Eventuella frågor angående deltagande vid stämman besvaras av verkställande direktören Ray Mauritsson, Axis AB, eller dennes assistent Åsa Haapasaari.

Förslag till dagordning
1. Stämman öppnas.
2. Val av ordförande på stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Beslut
a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
10. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorn.
11. Val av styrelse.
12. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission.
13. Annat ärende, som ankommer på stämma enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller bolagsordningen.
14. Stämman avslutas.

Förslag avseende utdelning (punkt 8b)
Styrelsen föreslår en utdelning för verksamhetsåret 2004 om 0,50 kr per aktie, varav 0,30 kr per aktie är en extra utdelning. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 22 april 2005. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning komma att utsändas genom VPC AB:s försorg den 27 april 2005.


Förslag avseende val av styrelse samt arvoden (punkt 9-11)
Aktieägare som tillsammans representerar över femtio (50) procent av det totala röstetalet, har underättat bolaget om att de föreslår följande:

• att fem (5) styrelseledamöter väljs utan några styrelsesuppleanter;
• att omval sker av styrelseledamöterna Mikael Karlsson, Martin Gren, Nils Rydbeck, Patrik Tigerschiöld och Lars-Erik Nilsson;
• att arvode till styrelsen utgår med sammanlagt 800.000 kr (förra året 600.000 kr) att fördelas mellan i bolaget ej anställda styrelseledamöter enligt styrelsens beslut; samt
• att arvode till revisor utgår enligt räkning.

Förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission (punkt 12)
Styrelsen föreslår bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av upp till sammanlagt 6.821.100 aktier. Styrelsen skall därvid äga rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt liksom om bestämmelse enligt 4 kap 6 § aktiebolagslagen. Emissionskursen för de nya aktierna skall vid varje tillfälle sättas så nära marknadsvärdet för bolagets aktier som möjligt. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra företagsförvärv med betalning helt eller delvis i Axis-aktier. Om bemyndigandet utnyttjas till fullo, innebär detta högst 9,9 procents utspädning av aktiekapitalet (ej inkluderande eventuell utspädning som kan föranledas av utnyttjande av de teckningsoptioner som berättigar till teckning av aktier under bemyndigandets giltighetstid intill nästkommande ordinarie bolagsstämma, d.v.s. teckningsoptioner 2000/2005, 2000/2005, 2001/2006, 2002/2007 och 2000/2010, vilken utspädning kan uppgå till högst 2,84 procent).

Majoritetskrav för beslut
Bolagsstämmans godkännande enligt punkt 12 är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Handlingar inför bolagsstämman
Årsredovisning och revisionsberättelse liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 12 hålls tillgängliga hos bolaget under adress Emdalavägen 14 i Lund från och med den 5 april 2005 och skickas till de aktieägare som så begär.

___________________________

Lund i mars 2005
Styrelsen i Axis AB (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta:
Margareta Lantz,
Manager, Investor Relations & Corporate Communications
Tel : 046 -272 18 00
Email: Margareta.lantz@axis.com

Om Axis
Axis utvecklar produkter som tillför mervärde i nätverkslösningar. Företaget är en innovativ marknadsledare inom nätverksbaserad video och skrivarservrar. Axis lösningar används främst i applikationer för säkerhetssystem, fjärrövervakning och dokumenthantering. Basen i produkterna är en egenutvecklad chip-teknologi som också säljs vidare till tredjepartsutvecklare.

Axis grundades 1984 och är noterat på Stockholmsbörsens O-lista (Attract 40). Företaget agerar globalt via egna kontor i 16 länder samt genom samarbete med distributörer, systemintegratörer och OEM-partners i ett sjuttiotal länder. Mer än 95 procent av försäljningen sker utanför Sverige. Se www.axis.com för information om Axis.