Axis AB: Kallelse till årsstämma

Lund, 2007-mar-12
This content is available in the following languages: English, Swedish

Aktieägarna i Axis AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 18 april 2007 kl. 17.00 på Edison Park, Emdalavägen 14, LUND.

Rätt att deltaga

För att få deltaga på årsstämman måste aktieägare
dels vara registrerad i eget namn i den utskrift av aktieboken som görs av VPC AB torsdagen den 12 april 2007 och
dels till bolaget ha anmält sin avsikt att delta i årsstämman senast kl. 16.00 fredagen den 13 april 2007.

Registrering i aktieboken

De aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillse att den bank eller fondhandlare som förvaltar aktierna ombesörjer att aktierna tillfälligt inregistreras i aktieboken i ägarens namn. Förvaltaren bör informeras om att sådan registrering måste vara verkställd den 12 april 2007.

Anmälan

Vid anmälan om deltagande i årsstämman bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antal aktier företrädda. I samband med anmälan skall anges det antal biträden (dock högst två) som aktieägaren önskar medföra vid årsstämman. Sker deltagandet med stöd av fullmakt skall denna, jämte – för det fall fullmaktsgivaren är juridisk person – vidimerat registreringsbevis eller annan handling utvisande firmatecknares behörighet, insändas till bolaget i god tid före årsstämman.

Anmälan skall ske skriftligen till Axis AB, att: Adrienne Jacobsen, adress Emdalavägen 14, 223 69 LUND, per telefon 046-272 18 00 till Axis AB:s huvudkontor eller per e-post på adressen bolagsstamma@axis.com.

Eventuella frågor angående deltagande vid årsstämman besvaras av verkställande direktören Ray Mauritsson, Axis AB, eller av Adrienne Jacobsen.

Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas.
2. Val av ordförande på stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Beslut
a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
c) om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
10. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorn.
11. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor.
12. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning.
13. Beslut om styrelsens förslag till kriterier avseende utseende av ledamöter i valberedningen m.m.
14. Beslut om styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission.
15. Annat ärende som bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen skall behandla.
16. Stämman avslutas.

Förslag avseende val av ordförande på stämman (punkt 2)

Valberedningen, som består av Therese Karlsson, Martin Gren och Christer Brandberg, representerande mer än 46,2 % av det totala röstetalet i bolaget, föreslår att Lars-Erik Nilsson väljs till ordförande på stämman.

Förslag avseende utdelning (punkt 8b)

Styrelsen föreslår en utdelning för verksamhetsåret 2006 om 3,00 kr per aktie varav 0,75 kr utgör ordinarie utdelning och 2,25 kr extrautdelning. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 23 april 2007. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning komma att utsändas genom VPC AB:s försorg den 27 april 2007.

Förslag avseende val av styrelse, revisor samt arvoden (punkt 9-11)

Styrelsen föreslår att ordföranden i styrelsen skall föreslås av valberedningen och väljas på årsstämman.

Valberedningen föreslår
• att fem (5) ordinarie styrelseledamöter väljs utan några styrelsesuppleanter,
• att omval sker av styrelseledamöterna Lars-Erik Nilsson, Charlotta Falvin, Martin Gren och Olle Isberg,
• att nyval sker av Göran Jansson som styrelseledamot,
• att omval sker av Lars-Erik Nilsson som ordförande i styrelsen,
• att arvode till styrelsen utgår med sammanlagt 799 000 kr att fördelas mellan i bolaget ej anställda ledamöter med 400 000 kr till styrelsens ordförande samt 133 000 kr till övriga ledamöter.

Det antecknas att Nils Rydbeck undanbett sig omval.

Göran Jansson är Managing Partner i riskkapitalbolaget Applied Capital Partners. Han är styrelseledamot i Precise Biometric AB.


Styrelsen föreslår
• att en revisor utan suppleant skall utses för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls år 2011,
• att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Bertil Johansson som huvudansvarig revisor skall väljas som revisor för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls år 2011,
• att arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

Förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning (punkt 12)

Styrelsens föreslår följande riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning.

Ersättning till den verkställande direktören och andra personer i Axis AB:s ledning (d.v.s. de fem personer som tillsammans med verkställande direktören utgör koncernledningen) utgörs av grundlön, rörlig ersättning samt pension. Övriga förmåner och övrig ersättning erhålls på motsvarande grunder som för övriga anställda.

Målsättningen med Axis AB:s ersättningspolicy för de ledande befattningshavarna är att erbjuda kompensation som främjar att bibehålla och rekrytera kvalificerad kompetens för Axis AB.
Grundlönen fastställs med utgångspunkt från att den skall vara konkurrenskraftig. Den absoluta nivån är beroende av den aktuella befattningen samt den enskildes prestation.

Bonus till verkställande direktören och de ledande befattningshavarna baseras på finansiella mål för koncernen och beräknas som en funktion av försäljningstillväxt och rörelsemarginal. För verkställande direktören är bonusbeloppet maximerat till 5 000 tkr (för 2007) och för andra ledande befattningshavare är det enskilt högsta bonusbeloppet maximerat till 1 250 tkr (för 2007).

Pensionsåldern för verkställande direktören är 65 år. Pensionspremien skall uppgå till 35 procent av den pensionsgrundande lönen upp till 28,5 basbelopp. För lön överstigande 28,5 basbelopp utgår en premie om 25 procent. För andra ledande befattningshavare tillämpas ITP-avtalet med en pensionsålder på 65 år.

I händelse av uppsägning gäller för verkställande direktören sex månaders ömsesidig uppsägningstid. Vid uppsägning av verkställande direktören från bolagets sida utgår ett avgångsvederlag motsvarande 12 kontanta månadslöner efter uppsägningstidens utgång. Andra inkomster avräknas ej från avgångsvederlaget. Vid uppsägning från verkställande direktörens sida utgår inget avgångsvederlag.

Mellan bolaget och fyra av de andra ledande befattningshavarna gäller en ömsesidig uppsägningstid om tre månader. För den femte ledande befattningshavaren gäller en ömsesidig uppsägningstid om sex månader. Vid uppsägning från bolagets sida erhålls lön under uppsägningstiden. Andra inkomster avräknas i sådant fall ej från beloppet. Även vid uppsägning från de ledande befattningshavarnas sida utgår lön under uppsägningstiden, men andra inkomster avräknas då från beloppet.

Avsteg från ovan redovisade riktlinjer får beslutas av styrelsen om det i enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Förslag till kriterier avseende utseende av ledamöter i valberedning m.m. (punkt 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman fastställer nu gällande kriterier avseende utseende av ledamöter i valberedning m.m., med nedanstående tillägg att gälla även för 2007, d.v.s. att ledamöter i valberedningen skall utses enligt följande:

De tre största aktieägarna i bolaget per den 31 augusti året före årsstämman skall, per den 30 september året innan årsstämman eller senast 6 månader före årsstämman, utse var sin representant att vara ledamot i valberedningen. Valberedningen skall inom sig utse en av ledamöterna till ordförande. För det fall någon av de tre största aktieägarna avstår från att utse en ledamot till valberedningen skall den fjärde största aktieägaren i stället utse en ledamot eller, om den fjärde största ägaren också avstår, aktieägarna därefter i fallande storleksordning tills tre ledamöter utsetts. För det fall en ledamot lämnar valberedningen innan valberedningens arbete är slutfört, skall den aktieägare som utsett ledamoten utse en ny ledamot. För det fall denne aktieägare avstår från att utse en ny ledamot skall den fjärde största ägaren i stället utse en ledamot eller, om den fjärde största aktieägaren också avstår, aktieägarna därefter i fallande storleksordning tills en ny ledamot utsetts.

Valberedningen skall arbeta fram och på årsstämman presentera förslag till beslut i följande frågor:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Fastställande av styrelsearvoden.
3. Val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen.
4. Eventuella förslag till förändringar i förfarandet för utseende av valberedning.

Inget arvode skall utgå till valberedningen. Bolaget skall dock svara för skäliga kostnader förenade med utförandet av valberedningens uppdrag.

Förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission (punkt 14)

Styrelsen föreslår årsstämman att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av upp till sammanlagt 6 856 000 aktier. Styrelsen skall därvid äga rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt liksom om bestämmelse enligt 13 kap 5 § punkten 6 aktiebolagslagen. Emissionskursen för de nya aktierna skall vid varje tillfälle sättas så nära marknadsvärdet för bolagets aktier som möjligt. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra företagsförvärv med betalning helt eller delvis i Axis-aktier. Om bemyndigandet utnyttjas till fullo, innebär detta högst 9,9 procents utspädning av aktiekapitalet (ej inkluderande eventuell utspädning som kan föranledas av utnyttjande av de teckningsoptioner som berättigar till teckning av aktier under bemyndigandets giltighetstid intill nästkommande årsstämma, d.v.s. teckningsoptioner 2002/2007 och 2000/2010, vilken utspädning kan uppgå till högst 0,49 procent).

Majoritetskrav för beslut

Årsstämmans godkännande enligt punkt 14 är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.


Handlingar inför årsstämman

Årsredovisning och revisionsberättelse liksom styrelsens förslag till beslut hålls tillgängliga hos bolaget på adress Emdalavägen 14 i Lund från och med den 4 april 2007 och skickas till de aktieägare som så begär.

______________________________

Lund i mars 2007
Styrelsen i Axis AB (publ)

Om Axis
Axis är ett IT-företag som erbjuder nätverksvideolösningar för professionella installationer. Företaget är global marknadsledare inom nätverksvideo och en drivande kraft bakom övergången från analog till digital videoövervakning. Axis produkter och lösningar är inriktade på säkerhetsövervakning och fjärrövervakning, baserade på innovativa och öppna tekniska plattformar.

Axis är ett Sverigebaserat företag som agerar globalt via egna kontor i 18 länder och genom partnersamarbete i mer än 70 länder. Axis grundades 1984 och är noterat på Nordiska listan i kategorin Mid Cap, Information Technology. Mer information om Axis finns på www.axis.com.