GWARANCJA PRZY PRZEMALOWYWANIU

Gwarancja na produkty przemalowane udzielana przez Axis

Pod warunkiem przestrzegania poniższych instrukcji, przemalowywanie produktów wskazanych poniżej jest aprobowane przez Axis, a gwarancja wciąż obowiązuje nawet, jeśli produkty te zostały zdemontowane i złożone ponownie, jak zostało to bardziej szczegółowo opisane w niniejszym dokumencie. Niniejszy wyjątek dotyczący gwarancji Axis określa ograniczone warunki obowiązywania gwarancji, a jakiekolwiek odstępstwo od instrukcji dotyczących przemalowywania, opisanych na tej stronie, pozbawia produkty Axis gwarancji.

Warunki i instrukcje:

  • Należy podjąć wszelkie środki ostrożności w celu zabezpieczenia danych biznesowych.
  • Wsparcie techniczne Axis nie będzie udzielało pomocy w procedurze przemalowywania.
  • Demontaż i ponowne złożenie są dokonywane jedynie w celu przemalowania;
  • Demontaż i ponowne złożenie są przeprowadzane w sposób profesjonalny i ostrożny, a także nie stanowią przeszkody w normalnym funkcjonowaniu produktu.

Co więcej, z powodu przemalowania, właściwości produktu mogą również pogorszyć się, zgodnie z następującą, niewyczerpującą listą:

  • Farba dodatkowo obciąża produkt, co może mieć wpływ na jego szybkość oraz przyspieszenie.
  • Ciemniejsze kolory pochłaniają więcej światła słonecznego. Wytrzymałość termiczna produktu może być ograniczona.
  • Zwiększone tarcie na złączach produktu zwiększa nacisk i może wpłynąć na żywotność produktu.
  • Każda użyta farba musi być kompatybilna i niepowodująca uszkodzeń plastiku i szkła.
  • Oznaczenie Axis zawierające numer części i numer seryjny produktu musi być przez cały czas widoczne i czytelne.
  • Jedynie obudowa i/ lub podstawa produktu mogą być przemalowywane. Pod żadnym pozorem nie należy przemalowywać kopułek i/lub soczewek.
  • Przemalowanie może zmienić wytrzymałość mechaniczną i utrudnić montaż produktu.

 

NINIEJSZY WYJĄTEK DOTYCZĄCY GWARANCJI AXIS OZNACZA, ŻE GWARANCJA MOŻE MIEĆ ZASTOSOWANIE NAWET, JEŚLI KAMERY ZOSTAŁY ZDEMONTOWANE I PONOWNIE ZAMONTOWANE W ZWIĄZKU Z ICH PRZEMALOWANIEM. NIEZALEŻNIE OD JAKICHKOLWIEK ODMIENNYCH POSTANOWIEŃ TU ZAWARTYCH, GWARANCJA AXIS NIE BĘDZIE MIAŁA ZASTOSOWANIA, JEŚLI JAKAKOLWIEK WADA W PROJEKCIE, WYKONANIU LUB MATERIAŁACH, W WYŁACZNEJ OCENIE AXIS, WYNIKA Z DEMONTAŻU I/LUB PONOWNEGO ZŁOŻENIA KAMER LUB SAMEGO PRZEMALOWANIA. Z ZASTRZEŻENIEM WSKAZANEGO TU WYJĄTKU, GWARANCJA AXIS POWINNA POZOSTAĆ NIEZMIENIONA I NIENARUSZONA W ŻADNYM INNYM ASPEKCIE. JEŚLI GWARANACJA AXIS MA ZASTOSOWANIE I JEST WYKONYWANA, AXIS ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZWROTU UŻYTKOWNIKOWI KOŃCOWEMU JAKIEJKOLWIEK NAPRAWIONEJ LUB WYMIENIONEJ JEDNOSTKI W ORYGINALNYM STANIE (STANDARD PRODUCENTA).

Szczegółowa informacja na temat gwarancji Axis.
 

Gwarancja na produkty przemalowane nie udzielana przez Axis

Przemalowanie produktu niezaaprobowanego przez Axis powoduje utratę gwarancji. Zatem Axis udziela jedynie gwarancji na produkty Axis w ich pierwotnym stanie. 

Jeśli, mimo tego, dokonywane jest przemalowanie, rekomendowane są następujące warunki i instrukcje: 

  • Należy podjąć wszelkie środki ostrożności w celu zabezpieczenia danych biznesowych.
  • Wsparcie techniczne Axis nie będzie udzielało pomocy w procedurze przemalowywania.
  • Demontaż i ponowne złożenie są dokonywane jedynie w celu przemalowania;
  • Demontaż i ponowne złożenie są przeprowadzane w sposób profesjonalny i ostrożny, a także nie stanowią przeszkody w normalnym funkcjonowaniu produktu. 

Co więcej, z powodu przemalowania, właściwości produktu mogą również pogorszyć się, zgodnie z następującą, niewyczerpującą listą:

  • Farba dodatkowo obciąża produkt, co może mieć wpływ na jego szybkość oraz przyspieszenie.
  • Ciemniejsze kolory pochłaniają więcej światła słonecznego. Wytrzymałość termiczna produktu może być ograniczona.
  • Zwiększone tarcie na złączach produktu zwiększa nacisk i może wpłynąć na żywotność produktu.
  • Każda użyta farba musi być kompatybilna i niepowodująca uszkodzeń plastiku i szkła.
  • Oznaczenie Axis zawierające numer części i numer seryjny produktu musi być przez cały czas widoczne i czytelne.
  • Jedynie obudowa i/ lub podstawa produktu mogą być przemalowywane. Pod żadnym pozorem nie należy przemalowywać kopułek i/lub soczewek.
  • Przemalowanie może zmienić wytrzymałość mechaniczną i utrudnić montaż produktu.

Szczegółowa informacja na temat Gwarancji Produktowej Axis.