Banner installation challenges
axisFlexSubBanner

1

Infrastruktura przewodów


Niedokładnie lub nieprawidłowo zainstalowane okablowanie sieciowe może powodować liczne problemy w sieci komputerowej.

Pozornie drobny problem z okablowaniem sieciowym może mieć katastrofalny wpływ na działanie sieci. Nawet niewielkie zagięcie przewodu może powodować przerwy w działaniu kamery, a zbyt słabo zaciśnięte złącze może uniemożliwiać prawidłowe działanie funkcji zasilania przez sieć Ethernet (PoE).

Jeśli instalacja jest okablowana, można zastosować złącze pośrednie: AXIS T8640 Ethernet over Coax Adapter PoE+ jest idealnym wyborem do podłączenia kamer sieciowych w instalacjach wyposażonych w kable koncentryczne, które mogą być bardzo długie i trudno dostępne. AXIS T8640 Ethernet over Coax Adapter PoE+ umożliwia komunikację przy użyciu protokołu IP z wykorzystaniem istniejącego okablowania koncentrycznego wideo i konwertuje system analogowy na cyfrowy. Przy zastosowaniu tego adaptera, przewody mogą mieć długość 500 metrów zamiast 100 metrów.

Czynniki, na które należy zwrócić uwagę przy instalacji okablowania


Stosować przewody zgodne ze standardami okablowania


Istnieją dwa standardy dla okablowania sieciowego: T568a i T568b. NIE NALEŻY ŁĄCZYĆ standardów T568a i T568b w jednym przewodzie.


Stosować wysokiej jakości przewody CAT 5e lub CAT 6


Przewody są klasyfikowane według przepustowości danych, które mogą skutecznie przesyłać. Specyfikacje opisują także materiał, złącza oraz liczbę skręceń każdej pary na jeden metr. Najczęściej stosuje się kategorię CAT 5e. Należy upewnić się, że przewody w instalacji spełniają wymogi kategorii (Cat).

  • Cat 3 (nie jest już używana) o szerokości pasma 16 MHz
  • Cat 5e o szerokości pasma 100 MHz
  • Cat 6 do 250 MHz
  • Cat 6A do 500 MHz
  • Cat 7 do 600 MHz
  • Cat 7A o zakresie częstotliwości do 1000 MHz

Pliki wideo są zwykle bardzo duże i muszą być możliwie jak najszybciej przesyłane w sieci. Zasadniczo, w sieciach gigabitowych możliwe jest użycie dobrej jakości przewodów Cat 5, zaleca się jednak stosowanie przewodów Cat 5e lub Cat 6, nawet jeśli maksymalna prędkość przełączników i routerów w istniejącej sieci wynosi 100 Mbps. W takim przypadku, w razie podniesienia przepustowości sieci będzie można skorzystać z już dostępnej infrastruktury przewodów. Pozostałe rodzaje można stosować zarówno w sieciach 1 Gbps, jak i 100 Mbps, jednakowo wrażliwych na niekorzystny wpływ złych przewodów czy nieprawidłowych połączeń.


Prawidłowe ciągi kablowe


Należy upewnić się, że przewody są zgodne ze specyfikacjami urządzeń. Odległość między nadajnikiem a odbiornikiem nie może przekraczać 100 m (325 stóp). Przy instalacji gniazd, należy uwzględnić odległość między gniazdem a komputerem. Z doświadczenia zaleca się, by długość ciągów poziomych nie przekraczała 90 m, a przewodów połączeniowych - 10 metrów. Ważne jest również, by na całej długości stosować przewody i złącza tego samego typu, tj. STP.

NIE NALEŻY prowadzić okablowania w pobliżu sieci zasilającej (ze względu na ryzyko zakłóceń) ani podwieszać przewodów sieciowych na panelach sufitowych (co może stanowić naruszenie regulaminu budynku i przepisów przeciwpożarowych).

Produkty Axis do zastosowań sieciowych na rynek europejski są przeznaczone do użytkowania ze skrętkami ekranowanymi (STP) zgodnie z wymogami związanymi z oznaczeniem CE i mają potwierdzoną kompatybilność elektromagnetyczną dla przewodów STP. Wymogi te obowiązują również w kilku innych krajach: Australii/ Nowej Zelandii, Kanadzie, Korei i Japonii. Zastosowanie przewodów STP ma szczególne znaczenie dla zapewnienia dużej odporności na RF (częstotliwości radiowe) i zakłócenia elektromagnetyczne, a także możliwie najniższego poziomu emisji wypromieniowanych i przewodzonych częstotliwości radiowych.

Należy stosować przewody STP również w przypadku, gdy kamera jest zainstalowana na zewnątrz lub gdy przewód sieciowy jest poprowadzony na zewnątrz. Przewody STP zmniejszają również wpływ przekaźników mocy i falowników silników znajdujących się w sąsiedztwie sieci oraz równoległych przewodów elektrycznych poprowadzonych w pobliżu przewodów sieciowych. Skrętki ekranowane (STP) wymagają uziemienia, które zwykle uzyskuje się przez podłączenie przełącznika lub adaptera POE do uziemionego gniazda elektrycznego. Więcej informacji o przewodach STP i UTP można znaleźć w części Ekranowane i nieekranowane przewody sieciowe

Niektóre produkty Axis do zastosowań sieciowych przeszły testy kompatybilności elektromagnetycznej dla urządzeń przeznaczonych do zastosowań wewnątrz budynków z przewodami nieekranowanymi (UTP), zgodnie z wymogami rynku amerykańskiego. Przewody UTP charakteryzują się wyższym poziomem emisji częstotliwości radiowych i większą podatnością na te częstotliwości. Przy wyborze typu skrętek stosowanych w okablowaniu, należy wziąć pod uwagę otoczenie elektromagnetyczne systemu.

Ze względu na to, że w przewodach sieciowych zwykle stosuje się druty pełne, nie należy skręcać ani zginać przewodów sieciowych pod ostrym kątem (nie większym niż 4-krotność średnicy przewodu). Do mocowania przewodów nie należy stosować metalowych zszywaczy ani ciasnych zacisków kablowych. Należy unikać łańcuchowej topologii sieci.


Prawidłowe złącza


W połączeniach sieciowych stosuje się złącza RJ45 dla przewodów linkowych lub jednolitych (zwykle tylko jednego typu). Należy stosować odpowiednie narzędzie do zaciskania danego typu złącza. Należy upewnić się, że typ złączy RJ45 odpowiada typowi stosowanych przewodów (STP lub UTP).


Pary należy trzymać razem i podłączyć prawidłowo


Przewód sieciowy składa się z czterech par skrętek w różnych kolorach (pomarańczowym, zielonym, niebieskim i brązowym). Parametry przewodów zapewniają dużą szybkość transmisji danych i bardzo mały przenik. Na każdym końcu przewodu należy pozostawić nie więcej niż 6 mm nieskręconego przewodu. Jeśli zostanie to zaniedbane, mogą wystąpić problemy, np. przenik zbliżny, które mają szkodliwy wpływ na sieć. Należy zadbać o prawidłowe podłączenie wtyczek, nie tylko od wtyku 1 do 8 na obu końcach.


Warunki otoczenia


Warunki otoczenia, np. miejsce instalacji kamery (na zewnątrz lub wewnątrz budynku), decydują o tym, jaki typ przewodów i złączy zastosować.

W zależności od otoczenia, kamera powinna znajdować się w obudowie zapewniającej odpowiedni stopień ochrony. Jeżeli kamera jest narażona na działanie kwasów, surowe warunki pogodowe czy na bardzo wysokie lub bardzo niskie temperatury, należy zastosować obudowę zapewniającą odpowiednie zabezpieczenie urządzenia przed tymi czynnikami. Więcej informacji o kwestiach środowiskowych można znaleźć w części Wyzwanie 5, Czynniki środowiskowe.


Certyfikat instalacji


W przypadku sieci wykorzystujących skrętki miedziane, certyfikację przewodów miedzianych uzyskuje się na drodze testów opracowanych zgodnie z normami ustanowionymi przez Stowarzyszenie Przemysłu Telekomunikacyjnego (TIA) lub Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO). Testy są przeprowadzane za pomocą certyfikowanego narzędzia testowego, wskazującego pozytywny lub negatywny wynik testu.Rysunek 1. Obudowa prawidłowo zainstalowana i skonstruowana oraz wykorzystująca system oznaczeń kolorystycznych wygląda profesjonalnie i świadczy o przestrzeganiu określonych standardów.


axisFlexSubContent