AXIS Design Tool

Zaprojektuj system z narzędziem AXIS Design Tool

Narzędzie AXIS Design Tool pomaga określić wymagania w zakresie przepustowości łącza i pojemności pamięci masowej projektu związanego z nadzorem wizyjnym. Dla każdej kamery obecnej w projekcie można wybrać środowisko oraz opcje wyświetlania, nagrywania i kompresji, tak aby dopasować przepustowość i ilość pamięci masowej do rzeczywistych warunków nadzoru.

Nowe narzędzie AXIS Design Tool w wersji 2 łączy w sobie wszystkie funkcje znane z dotychczasowej wersji oraz nowe kluczowe funkcje takie jak:

  • udostępnianie konfiguracji projektu innym użytkownikom,
  • tworzenie wielu projektów,
  • praca offline.

Wymagania systemowe
Narzędzie projektowe AXIS Design Tool w wersji 2 zaprojektowano do użytku z następującymi przeglądarkami:
MS Internet Explorer 8 lub nowsza*, Google Chrome, Apple Safari 4 lub nowsza, Mozilla Firefox 3.5 lub nowsza.

* W przypadku używania programu Internet Explorer w systemie Windows może być konieczne potwierdzenie ostrzeżenia o otwieraniu aktywnej zawartości.

Uwagi:

  • Narzędzie projektowe AXIS Design Tool w wersji 1 zostało wycofane. Pomoc techniczna nie jest zapewniana.
  • Sekwencje wideo są rejestrowane za pomocą wideoenkoderów Axis w formatach Motion-JPEG, H.264 i MPEG-4. W celu ulepszenia zgodności z przeglądarką przykładowe pliki przechowywane w narzędziu AXIS Design Tool zostały przekonwertowane na format MPEG-4. Konwersja powoduje nieznaczne pogarszenie jakości obrazu i zwiększenie rozmiaru pliku. Należy używać obliczonego rozmiaru pliku, a nie rozmiaru pliku wyświetlanego w trybie obrazu na żywo.

 

 

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE BEZPŁATNIE W STANIE „TAKIM, W JAKIM JEST”, BEZ GWARANCJI ŻADNEGO TYPU. ZA WSZELKIE RYZYKO ZWIĄZANE Z WYNIKAMI I DZIAŁANIEM OPROGRAMOWANIA ODPOWIADA UŻYTKOWNIK. FIRMA AXIS COMMUNICATIONS AB NIE UDZIELA ŻADNYCH WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH GWARANCJI, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, NIENARUSZANIA TYTUŁU PRAWNEGO I PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ ANI TEŻ ŻADNYCH GWARANCJI WYNIKAJĄCYCH Z JAKIEJKOLWIEK OFERTY, SPECYFIKACJI LUB PRÓBKI W ODNIESIENIU DO TEGO OPROGRAMOWANIA. FIRMA AXIS ANI JEJ LICENCJODAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UTRATĘ DANYCH, ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNYCH, ZYSKÓW, MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA I KONTRAKTÓW ANI ZA INNE SZKODY WYNIKOWE, GOSPODARCZE BĄDŹ POŚREDNIE W ODNIESIENIU DO DOSTAWY, UŻYWANIA ANI INSTALACJI OPROGRAMOWANIA. CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY AXIS ZA WSZELKIE ROSZCZENIA WYNIKAJĄCE Z DOSTAWY I UŻYWANIA OPROGRAMOWANIA NIE PRZEKRACZA CENY ZAPŁACONEJ ZA OPROGRAMOWANIE.