Przesyłanie obrazów JPEG/wideo MPEG-4 na serwer HTTP

Podsumowanie: W artykule tym opisano konfigurację kamer lub wideoenkoderów Axis, które są w stanie przesyłać pojedyncze obrazy JPEG lub filmy wideo MPEG-4 na serwer HTTP. Dokument ten zawiera również informacje dotyczące sposobu konfiguracji serwera WWW Apache na komputerach z system operacyjnym Linux.
Informacje podane w tym artykule mają zastosowanie do kamer lub wideoenkoderów Axis, które są w stanie przesyłać pojedyncze obrazy JPEG lub filmy wideo MPEG-4 na serwer HTTP.

Instrukcje — serwer WWW

 1. Utworzyć na komputerze hosta katalog, w którym będą archiwizowane obrazy z kamery, np. /archive/images/. Upewnić się, że aplikacja serwera WWW ma dostęp do tego katalogu.
 2. Utworzyć skrypt przesyłający pliki w katalogu cgi-bin na serwerze Apache. Upewnić się, że aplikacja serwera WWW jest w stanie uruchamiać skrypt.
 3. Zmodyfikować skrypt, edytując katalog docelowy w wierszu 3. Zapisać skrypt jako np. upload.cgi

Poniżej znajduje się przykład skryptu do stosowania na serwerze Apache pod Linuksem:

#!/usr/bin/perl -w

my $upload_dir = "/var/www/cgi-bin/upload/";

print "Content-Type: text/plain\r\n\r\n";
print "Przesyłanie OK\r\n";

my $file_name = $ENV{'HTTP_CONTENT_DISPOSITION'};
$file_name =~ s/^attachment; filename=\"(.*)\"$/$1/;

open (IMG_FILE, "> $upload_dir$file_name") or die "can't open >$upload_dir$file_name";
binmode(IMG_FILE);
while (<STDIN>) {

  print IMG_FILE $_;

}
chmod 0666, "$upload_dir$file_name";

exit 0;

Instrukcje — kamera/wideoenkoder

Należy pamiętać, że możliwości kamery lub wideoenkodera w zakresie przesyłania plików lub wideo na serwer HTTP mogą różnić się w zależności od modelu i wersji oprogramowania sprzętowego. Interfejs użytkownika kamery lub wideoenkodera może też różnić się od przedstawionego w przykładzie.

Konfiguracja serwera zdarzeń

 1.  Wybrać opcje Konfiguracja > Zdarzenie > Serwer zdarzeń w interfejsie WWW kamery/wideoenkodera.
 2. Dodać nowy serwer HTTP.
 3. W polu adresu URL należy wpisać pełną ścieżkę do skryptu na serwerze:
  http://ip_address/cgi-bin/upload.cgi
 4. Jeżeli na serwerze Apache włączone jest uwierzytelnianie skryptów cgi, należy podać użytkownika z uprawnieniami do wykonywania wczytanego skryptu. W takim przypadku konieczne będą też uprawnienia zapisu w katalogu, do którego będą przesyłane pliki.

Wybrać opcje Konfiguracja > Zdarzenie > Typ zdarzenia i skonfigurować zdarzenie w kamerze/wideoenkoderze Axis. Przykład:

 1. Wybrać HTTP jako typ przesyłania danych, a następnie wybrać z listy rozwijanej skonfigurowany serwer HTTP.
 2. Kliknąć OK, aby zapisać ustawienia.
 3. Kamera będzie przesyłać obrazu lub wideo na serwer HTTP w określonych odstępach czasu. Obrazy lub wideo zapisywane są w podanym katalogu nazwanym zgodnie z ustawieniami typu zdarzenia.

Zrzeczenie się odpowiedzialności
Firma Axis nie odpowiada za prawidłowość ani kompletność informacji zawartych w tym dokumencie. Informacje podawane są „takie, jakie są”, bez żadnych gwarancji. Axis odrzuca wszelkie roszczenia z tytułu jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyrażonych, jak i domniemanych, w tym między innymi dorozumianej gwarancji przydatności handlowej, zdatności do określonego celu, tytułu własności i nienaruszania praw wynikających z tego dokumentu.