Become an AXIS Companion specialist Tri-Ed

** privately owned small companies – typically within retail and service industries – with a basic need of video surveillance to secure people and assets.

Apply

Personal information
Company information
Terms and conditions

WELKOM BIJ DE INSCHRIJVING VOOR AXIS COMPANION-SPECIALIST
Het Companion-specialistinitiatief is speciaal ontwikkeld om installateurs en leveranciers naast scherpe prijzen ook verkoop- en marketinghulpmiddelen te bieden. De cursus zal u, als Axis Companion-specialist, helpen bij het benaderen van particuliere kleine ondernemingen binnen de retail- en dienstverleningssector. Dit soort ondernemingen heeft meestal behoefte aan videosurveillance voor het beveiligen van mensen en eigendommen, en we willen u graag helpen om aan deze behoefte tegemoet te komen.

Let echter op het volgende:

  • Alle bestellingen moeten via een erkende Axis Communications-distributeur worden geplaatst.
  • AXIS Companion-IP-camera's en AXIS Companion-recorders werken alleen met de videobeheersoftware en mobiele app van AXIS Companion.
  • Als Axis Companion-specialist dient u, en alle aan u gelieerde personen, zich te houden aan de anticorruptiewetgeving, inclusief wetgeving inzake omkoping, die van toepassing is in de regio's waar u werkzaam bent (bijvoorbeeld de Bribery Act in het VK en de Foreign Corrupt Practices Act in de VS).
  • Axis behoudt zich het recht voor om deze vereisten te allen tijde te wijzigen, waarvan u schriftelijk (per e-mail of reguliere post) op de hoogte zult worden gebracht, waarna deze onmiddellijk na ontvangst in werking treden. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om deze wijzigingen door te nemen en te begrijpen. Als u het niet eens bent met bepaalde wijzigingen, verzoeken we u zich te beroepen op uw recht om uw status als Axis Companion-specialist te beëindigen.

Houd er rekening mee dat Axis een beperkte aansprakelijkheid heeft zoals hieronder wordt beschreven, en dat Axis uw persoonlijke gegevens kan gebruiken en verwerken volgens de hieronder beschreven voorwaarden:

  • Axis is in geen geval aansprakelijk voor enige bijzondere, indirecte, bijkomende, exemplaire schade of gevolgschade in welke vorm of van welke aard dan ook, of dit nu op basis van een contract, garantie, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), risicoaansprakelijkheid of anderszins is, het gevolg is van of op enige manier verband houdt met uw deelname aan het initiatief, zelfs indien u bent geattendeerd op de mogelijkheid van dergelijke schade of indien dergelijke schade redelijkerwijs voorzien had kunnen worden, en in het geval enig aangeboden exclusief rechtsmiddel er niet in slaagt het wezenlijke doel te bereiken. Dit soort beperkingen en vormen van schade omvatten, maar zijn niet beperkt tot, schade door verlies van goodwill, verlies van winst, inkomsten of productie, rente over investeringen, kapitaalkosten, verlies van gegevens of software, inkoopkosten van vervangende producten, apparatuur of diensten, stilstandkosten, claims van klanten, werkonderbrekingen, computerstoringen of defecten aan overige goederen. Indien Axis, niettegenstaande enige andere hierin genoemde strijdige bepaling, aansprakelijk wordt gesteld voor enige door u ondervonden schade of enig verlies dat voortkomt uit of verband houdt met uw deelname aan het initiatief, kan Axis onder dit initiatief voor een maximumbedrag van duizend (1000) USD aansprakelijk worden gesteld.
  • Onder dit initiatief kan Axis bepaalde persoonlijke gegevens van uw werknemers gebruiken, opslaan, organiseren en anderszins verwerken teneinde zich door middel van commerciële berichten en marketingactiviteiten ten aanzien van Axis-producten en -services tot de werknemer te richten en voor de administratie van uw deelname aan het initiatief. Tot het verwerken van persoonlijke gegevens kan ook het doorsturen van deze gegevens naar dochterondernemingen van Axis of andere bedrijven van derden wereldwijd behoren, in welk geval een dergelijke derde partij de verplichting heeft deze persoonlijke gegevens vertrouwelijk te behandelen en de gegevens niet voor enig ander doel mag gebruiken dan het verlenen van diensten aan Axis (inclusief diens dochterondernemingen).
  • De persoonlijke gegevens die in overeenstemming hiermee door Axis worden verwerkt, bestaan uitsluitend uit die gegevens die u aan Axis hebt opgegeven in het kader van dit initiatief, bijvoorbeeld de naam, titel of functie van de werknemer binnen uw organisatie en het zakelijke telefoonnummer en e-mailadres van de werknemer. Hiermee geeft u Axis toestemming om dergelijke persoonlijke gegevens van uw werknemers te verwerken en garandeert u, indien van toepassing onder de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, dat uw werknemers toestemming hebben verleend voor een dergelijke verwerking, inclusief het doorsturen van gegevens aan dochterondernemingen van Axis of aan Axis gelieerde bedrijven van derden wereldwijd. Alle commerciële berichten die Axis via het zakelijke e-mailadres van de werknemer stuurt, zullen een duidelijke toelichting bevatten van de wijze waarop de werknemer zich kan afmelden voor het ontvangen van verdere e-mails van Axis in de toekomst.

Een AXIS Companion-specialist worden
Om als AXIS Companion-specialist te kunnen profiteren van de voordelen moet aan de bovengenoemde vereisten worden voldaan. Elk van de partijen kan deze overeenkomst te allen tijde schriftelijk beëindigen. Indien er onenigheid ontstaat tussen Axis en de AXIS Companion-specialist, dient deze onenigheid via arbitrage beslecht te worden conform de regels van de Kamer van Koophandel in Stockholm, waarbij de Zweedse wetgeving van toepassing is. Als uw activiteiten als Axis Companion-specialist echter hoofdzakelijk plaatsvinden in de VS, Canada, Mexico, Centraal-Amerika of het Caribisch gebied dient een eventuele onenigheid te worden beslecht conform de arbitrageregels van de internationale Kamer van Koophandel, waarbij de wetgeving van het Gemenebest in Massachusetts (VS) van toepassing is.

Door het selectievakje bij "I ACCEPT" (ik ga akkoord) aan te vinken, dient u een verzoek in om AXIS Companion-specialist te worden onder de bovengenoemde voorwaarden.

Dit inschrijfformulier dient in het Engels te worden ingevuld. In het geval van, niettegenstaande enige andere hierin genoemde strijdige bepaling, enige strijdigheid tussen de Engelse versie en de Nederlandse vertaling van dit inschrijfformulier is de Engelse versie bindend en dient deze te worden gebruikt bij het interpreteren van dit inschrijfformulier en alle kwesties die hieruit voortvloeien.

Please note!

AXIS Companion IP cameras and AXIS Companion Recorders only work with AXIS Companion video management software and mobile app.