Axis AB: Stämmokommuniké från årsstämma

Lund, 2015-jun-16
This content is available in the following languages: English, Swedish

Axis AB (publ) har den 15 juni 2015 hållit årsstämma. I det följande redogörs för de viktigaste besluten och deras huvudsakliga innehåll.

Beslut avseende utdelning


Årsstämman avslog förslaget från Elliott International, L.P. och The Liverpool Limited Partnership rörande vinstutdelning om 6 kronor per aktie.

På begäran av aktieägare representerande cirka 10,3 % av aktierna i bolaget beslutade årsstämman om minoritetsutdelning om 0,31 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastslogs den 17 juni 2015.

Beslut avseende fastställande av resultat- och balansräkning


Årsstämman beslutade att fastställa av styrelsen framlagd resultat- och balansräkning för Axis AB, samt koncernens resultat- och balansräkning.

Beslut avseende ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören


Ägare representerande en majoritet av aktierna i bolaget röstade för att bevilja styrelsens ledamöter och bolagets verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014. Aktieägare representerande cirka 10,3 % av aktierna i bolaget röstade dock emot ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och bolagets verkställande direktör.

Beslut avseende val av styrelse och revisor, arvoden samt bolagsordningsändring


Årsstämman beslutade i enlighet med bolaget största ägare Canon Inc:s förslag, nämligen

  • • att styrelsen skall ha fem ordinarie ledamöter utan styrelsesuppleanter,

  • • att välja Bert Nordberg, Biörn Riese, Håkan Kirstein, Martin Gren (omval) och Toshizo Tanaka till styrelseledamöter för tiden till slutet av nästa årsstämma,

  • • att välja Biörn Riese till ordförande i styrelsen, samt

  • • att arvode till styrelsen skall utgå med sammanlagt 2 000 000 kr, att fördelas med 800 000 kr till styrelsens ordförande samt 400 000 kr till var och en av övriga ledamöter, dock att arvode ej skall utgå till Toshizo Tanaka.Årsstämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag, nämligen

  • • att bolaget skall ha en revisor utan suppleanter,

  • • att ändra bolagets bolagsordning varigenom § 7 ändras till att lyda ”Bolaget ska ha en revisor utan suppleanter. Till revisor ska utses en auktoriserad revisor eller ett registrerat revisionsbolag”, vilket innebär att revisorsval hädanefter sker på ett år, samt

  • • att omvälja PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.Förslag avseende minoritetsrevisor och särskild granskare


Aktieägare representerande cirka 10,3 % av aktierna i bolaget föreslog att en minoritetsrevisor skulle utses av Bolagsverket, att delta i revisionen tillsammans med bolagets revisor för tiden till och med nästa årsstämma. Förslaget biträddes av ägare representerande cirka 10,3 % av aktierna i bolaget, vilket innebär att aktieägare kan ansöka hos Bolagsverket att minoritetsrevisor ska utses.

Aktieägare representerande cirka 10,3 % av aktierna i bolaget föreslog att en särskild granskare skulle utses av Bolagsverket, med följande huvudsakliga granskningstema:

”Granskaren ska utreda om (i) Axis Aktiebolags (”Bolaget”) styrelse, dess ledning och individuella styrelseledamöter och ledningspersoner, i samband med Canon Inc:s (”Canon”) offentliga uppköpserbjudande avseende samtliga aktier i Bolaget som offentliggjordes den 10 februari 2015 (”Erbjudandet”), har agerat i Bolagets och samtliga aktieägares intresse, och således om minoritetsaktieägarnas rättigheter har respekterats fullt ut, och (ii) om Bolagets styrelse, dess ledning och individuella styrelseledamöter och ledningspersoner, efter Canons fullföljande av Erbjudandet och fram till och med den 15 juni 2015, har agerat i Bolagets och samtliga aktieägares intresse och om minoritetsaktieägarnas rättigheter har respekterats fullt ut, med hänsyn tagen till att Bolaget inte är ett helägt dotterbolag till Canon och att åtgärder vidtagna av, eller uppgörelser eller överenskommelser träffade mellan, Bolaget eller något bolag i Axis-koncernen å ena sidan, och Canon eller Canon närstående bolag eller person å andra sidan, måste genomföras på marknadsmässiga villkor.”

Förslaget biträddes av ägare representerande cirka 10,3 % av aktierna i bolaget, vilket innebär att aktieägare kan ansöka hos Bolagsverket att särskild granskare ska utses.

Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning


Årsstämman fastställde, i enlighet med styrelsens förslag, riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning. Årsstämman beslut innebär att de riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning som antogs vid årsstämman 2014 i allt väsentligt ska fortsätta att tillämpas, dock att vid uppsägning från bolagets sida av ledande befattningshavare skall ett avgångsvederlag motsvarande upp till tolv kontanta månadslöner kunna utgå. Därutöver ska en ”stay on board”-ersättning kunna överenskommas när så bedöms lämpligt. Sådan ersättning ska bestå av kontanter och vara villkorad av att aktuella ledande befattningshavare fortsätter att vara anställda under en viss period, med förbehåll för, när så bedöms lämpligt, s.k. “good and bad leaver”-villkor. ”Stay on board”-ersättningen ska inte överskrida 100 procent av den årliga grundlönen och ska utbetalas vid slutet av eller genom delbetalningar under en löpande 24- månadersperiod. Ersättningen ska inte vara pensionsgrundande.

För ytterligare information

Johan Lundin, Investor Relations Manager
Tel: +46 (0) 46 272 18 00, E-post: IR@axis.com


Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Axis skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 juni 2015, kl. 08.30.


Om Axis Communications

Axis erbjuder intelligenta säkerhetslösningar som möjliggör för en smartare och säkrare värld. Som marknadsledare inom nätverksvideo driver Axis branschutvecklingen genom att kontinuerligt lansera innovativa nätverksprodukter, baserade på öppna plattformar, som adderar ökat kundvärde och distribueras i ett globalt partnernätverk. Axis har långsiktiga relationer med partner och erbjuder dem kunskap och banbrytande nätverksprodukter på befintliga och nya marknader.

Axis har över 1 900 engagerade anställda i över 40 länder runt om i världen och arbetar med ett nätverk av fler än 75 000 partner i 179 länder. Axis är ett svenskt företag som grundades 1984 och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm (AXIS). Mer information om Axis finns på www.axis.com.