Axis AB: Stämmokommuniké från årsstämma

Lund, 2014-apr-28
This content is available in the following languages: English, Swedish

Axis AB (publ) har den 28 april 2014 hållit årsstämma. I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med styrelsens respektive valberedningens förslag. I det följande redogörs för de viktigaste besluten och deras huvudsakliga innehåll.

Beslut avseende utdelning

Årsstämman beslutade bifalla styrelsens förslag om en utdelning för verksamhetsåret 2013 om 5,50 kr per aktie, varav 2,50 kr utgör ordinarie utdelning och 3,00 kr extrautdelning. Som avstämningsdag för utdelning fastslogs den 2 maj 2014. Utdelning beräknas därmed kunna utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 7 maj 2014.

Beslut avseende fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman beslutade att fastställa av styrelsen framlagd resultat- och balansräkning för Axis AB, samt koncernens resultat- och balansräkning. Styrelsen och bolagets verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

Beslut avseende val av styrelse och arvoden

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag, nämligen

• att välja sex ordinarie styrelseledamöter utan några styrelsesuppleanter,

• att omvälja styrelseledamöterna Gustaf Brandberg, Charlotta Falvin, Martin Gren, Olle Isberg, Göran Jansson och Roland Vejdemo,

• att omvälja Roland Vejdemo som ordförande i styrelsen, samt

• att arvode till styrelsen oförändrat skall utgå med sammanlagt 1 000 000 kr, att fördelas med 500 000 kr till styrelsens ordförande samt 250 000 kr till var och en av övriga ledamöter, dock att arvode ej skall utgå till i bolaget anställd ledamot eller till ledamot som företräder större aktieägare.

Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning

Årsstämman fastställde, i enlighet med styrelsens förslag, riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning, vilka riktlinjer i stort är desamma som varit gällande under närmast föregående år.

Beslut om kriterier avseende utseende av ledamöter i valberedning m.m.

Årsstämman fastställde styrelsens förslag att gällande kriterier avseende utseende av ledamöter i valberedning m.m. skall gälla även inför årsstämman 2015, d.v.s. att ledamöter i valberedningen skall utses enligt följande:

De tre största aktieägarna i bolaget per den 31 augusti året före årsstämman skall, per den 30 september året före årsstämman eller senast sex månader före årsstämman, utse var sin representant att vara ledamot i valberedningen. Valberedningen skall inom sig utse en av ledamöterna till ordförande. För det fall någon av de tre största aktieägarna avstår från att utse en ledamot till valberedningen skall den fjärde största aktieägaren i stället utse en ledamot eller, om den fjärde största ägaren också avstår, aktieägarna därefter i fallande storleksordning tills tre ledamöter utsetts. För det fall en ledamot lämnar valberedningen innan valberedningens arbete är slutfört, skall den aktieägare som utsett ledamoten utse en ny ledamot. För det fall denne aktieägare avstår från att utse en ny ledamot skall den fjärde största ägaren i stället utse en ledamot eller, om den fjärde största aktieägaren också avstår, aktieägarna därefter i fallande storleksordning tills en ny ledamot utsetts.

För ytterligare information
Johan Lundin, Investor Relations Manager
Tel: +46 (0) 46 272 18 00, E-post: IR@axis.com

Om Axis Communications
Axis erbjuder intelligenta säkerhetslösningar som möjliggör en smartare och säkrare värld. Som marknadsledare inom nätverksvideo driver Axis branschutvecklingen genom att kontinuerligt lansera innovativa nätverksprodukter, baserade på öppna plattformar, som adderar ökat kundvärde och distribueras i ett globalt partnernätverk. Axis har långsiktiga relationer med partners och erbjuder dem kunskap och banbrytande nätverksprodukter på befintliga och nya marknader.
Axis har över 1 600 engagerade anställda i över 40 länder runt om i världen och arbetar med ett nätverk av fler än 60 000 partners i 179 länder. Axis är ett svenskt företag som grundades 1984 och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm (AXIS).